ANBI Status

Dit is de website van de Stichting Dudok Concerten. De stichting heeft als doelstelling “het uitvoeren en doen uitvoeren van muziek in de ruimste zin des woords”.


Om dit te realiseren heeft de stichting het ‘Dudok Ensemble’ in het leven geroepen. Het ensemble is een project-ensemble, bestaande uit een koor en een orkest, dat in wisselende samenstellingen grote muziekevenementen uitvoert. Jaarlijks is dat o.a. de Matthäus Passion van J.S.Bach.

 

De stichting is in 1999 opgericht om de betere amateurs en semiprofessionele musici uit diverse koren en orkesten in de driehoek Hilversum, Amsterdam, Utrecht voor wie het deelnemen aan een repetitieperiode van drie tot zes maanden die wordt besteed aan het instuderen van de grotere koor- en orkestwerken uit de muziekliteratuur niet interessant is en/of het muzikale niveau dat wordt bereikt niet bevredigend is. Vanwege het hoge niveau van de deelnemers kan worden volstaan met een beperkte repetitieperiode van zo’n 4 à 5 weken; het deelnemen aan de projecten is daardoor uitdagend en interessant voor ervaren musici.
Door de samenstelling en benodigde logistiek is het mogelijk de uitvoeringen voor een beperkt entreegeld toegankelijk te maken voor liefhebbers van de uit te voeren muziekwerken.


De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3207.4186; de stichting heeft een bankrekening met rekeningnummer NL28INGB0007909575.

 Het RSIN-nummer van de stichting is 8077.52.861. De stichting is momenteel gevestigd op de Nassaulaan 19 te Baarn en is bereikbaar via 035-6852255 of via info@dudokensemble.nl

 

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit de volgende personen:
- Tanja van de Ketterij, secretaris
- Paul Nieuwenhuis, penningmeester
- Hanneke Niekus, lid
- Marijke Knuttel, lid

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun inzet. Eventuele reiskosten en aan het functioneren gekoppelde onkosten kunnen worden gedeclareerd; dat is tot nu toe slechts sporadisch gebeurd.
De stichting heeft geen personeel in vaste dan wel tijdelijke dienst.

Hoofdlijnen van het lopende beleidsplan 2017-2019 zijn:
Een uiteenzetting van de doelstellingen van de Stichting, planning van de activiteiten in 2017, 2018 en 2019 en het zo mogelijk realiseren van een tournee naar Zuid-Korea.

 

In het lopende kalenderjaar heeft de stichting één project gerealiseerd:

  • Drie uitvoeringen van Bach’s Matthäus Passion Hilversum (24 maart), Bilthoven (25 maart) en Amsterdam (31 maart).
  • Daarnaast zal in november en december een tweede project plaatsvinden: twee of drie uitvoeringen van Bach’s Weihnachts Oratorium (in ieder geval in Bilthoven en Amsterdam).

 

Het laatste vastgestelde financiëel jaarverslag is dat over het Boekjaar 2017.